Често задавани въпроси

І. Въпроси, относно заявката за превод, сроковете и начина на плащане

Как може да бъде поръчан превод при вас?

Материалите за превод можете да донесете лично в някой от нашите офиси, да изпратите по пощата или с куриер.

Заявка за писмен или устен превод можете да изпратите на radicus@abv.bg или можете да използвате нашия формуляр за запитване.

Заявката трябва да съдържа следните задължителни данни:

– Име на заявителя (за юридически лица – наименование на фирмата) или лице за контакти;

– телефон за контакти;

– адрес за кореспонденция (за юридически лица – адрес на управление, ЕИК);

– e-mail;

– от и на какъв език трябва да се извърши превода;

– срок за изпълнение;

– начин на доставка (e-mail, поща, куриер и др.);

– други специфични данни, касаещи превода (формат, заявка за запазване на графичната обработка и др.).

Какво е работното ви време?
Понеделник – петък 09.00 – 17.30 ч.
Какви са начините за предаване на текст за превод?
Текстовете можете да изпратите на radicus@abv.bg, по поща, да ги донесете лично или да ги изпратите с куриер.
Какви са начините за получаване на готовия превод?
Можете лично да получите превода от нашия офис, но в зависимост от Вашите изисквания можем да Ви изпратим готовия превод по e-mail, разпечатка и диск/флаш-памет по поща или куриер.
Какви са сроковете на изпълнение на превода?

Сроковете за изготвяне на превода се определят според Вашите изисквания така, че да бъде гарантирано високо качество на превода. При преводи, изготвяни от един преводач, трябва да бъдат предвидени 5-10 стандартни страници на работен ден. При по-обемни проекти, когато в превода участват повече преводачи, броят на стандартните страници на ден може да се увеличи няколко пъти.

*При обикновената и бързата поръчка денят на заявката не се включва в срока на изготвяне на превода.

Какво е стандартна машинописна страница?

Една стандартна машинописна страница съдържа:

– 1500 знака без интервалите по ЕС, или

– 1800 знака по БДС (30 реда и 60 знака на ред).

Под брой на знаците се разбира сбора на всички букви, цифри и други знаци (а по БДС – включително и интервали), които съдържа предоставеният от Вас текст за превод.

Как се изчислява цената на превода?

Цената на превода зависи от езика, сложността и обема на текста, както и от срока за извършване на превода.

Цената за заявения от Вас писмен превод е за една стандартна страница. Точният брой на стандартните страници, закръглен до втория знак след десетичната запетая, се умножава по цената за една страница превод на дадения език.

При устен превод цената е за един астрономичен час, като обръщаме внимание, че минимумът е 1 час.

Какви са начините за заплащане?
В зависимост от Вашите възможности и предпочитания можете да извършите плащането на услугата чрез банков превод по сметката на фирмата или в брой в най-близкия офис на фирмата, при това не е от значение в кой град/офис сте поръчали превода, в кой град/офис ще получите готовия превод и в кой град/офис ще заплатите в брой за извършения превод, чрез пощенски запис.
Колко по-рано трябва да се поръча устен превод?

Само при достатъчен предварителен срок може да бъде осъществен устният превод.

Консекутивен превод – около 10 работни дни предварително, симултанен превод – минимум 20 работни дни предварително.
Разбира се, в зависимост от езика, ние имаме възможност да Ви осигурим преводач и до 24 часа.

Гарантирате ли конфиденциалността на информацията, съдържаща се в текстовете за превод?

Да, нашата фирма се задължава да гарантира конфиденциалността на всяка получена информация. От своя страна, нашите преводачи са задължени да пазят тайната на информацията по силата на подписаната от тях пред Нотариус клетвена декларация (чл. 290 ал. 1 и ал. 2 от Наказателния Кодекс на Република България).

 

ІІ. Въпроси относно писмен и устен превод

На какви езици превеждате и с какви езикови комбинации разполагате?
Превеждаме на почти всички световни езици и много езикови комбинации. За по-подробна информация относно конкретни езикови комбинации, моля, свържете се с нас.
Възможно ли е да се изготви превод, като се запази оформлението на оригинала?
Според изискванията на клиента се изготвя превод с вмъкнати в текста картинки, графики или схеми.
Необходимо е предварително да заявявате запазването на еднаквото форматиране на текста на превода с това на оригиналния текст.
В какъв електронен формат можете да изготвите превода?

Предлагаме обработка на преведения текст в най-широко използваните формати като MS Word и MS Excel.

Когато е необходимо, можем да осигурим и по-специфично форматиране.

От компютърна програма ли се изготвя превода?
Преводите винаги се изготвят от хора, които имат отлични познания в целевия език и изходния език. Ние използваме подпомагащи програми, които служат за качествена обработка на текста преди всичко от гледна точка на запазване единството на терминологията.
Какво е симултанен (синхронен) превод?
При симултанния превод се превежда на целевия език едновременно с изказването на говорещия, напр. на конференции. Този тип устен превод по правило изисква специална преводаческа техника и най-малко двама преводачи.
Какво е консекутивен (последователен) превод?

При консекутивния превод преводачът изслушва кратка част от изказването на говорещия, след това превежда я на целевия език. Този тип устен превод се използва най-често при работни срещи с ограничен брой участници.

Важно! Времето, в което преводачът е ангажиран, се включва в цената, независимо дали има същински превод или не. Възможно е намаляване на цената, когато преводът не е през цялото време (пътуване, кафе-паузи и т. н. – прилага т.нар. заплащане за ангажираност или престой, което е наполовина от цената за реалния превод). В този случай цената се договаря по взаимно споразумение или се фиксира средна дневна цена.

 

ІІІ. Въпроси относно заверените преводи

Имате ли лиценз за извършване на преводи?
За лиценз се приема договора сключен с КО на МВнР.
Какво е заверен превод (също официален превод, оторизиран превод, превод от “заклет” преводач и др.)?
Завереният превод се състои от документа на изходния език и неговия превод на целевия език. Документът е скрепен с превода, изготвен на официална бланка на преводаческата фирма, подписан от заклет преводач и подпечатан с печата на преводаческата фирма.
Каква е разликата между заверения и легализирания превод?

Завереният превод се състои от оригинала или копие на документа, скрепен с изготвен на официална бланка на фирмата превод, подписан от заклет преводач, който с подписа си е удостоверил верността на превода, и подпечатан с печата на преводаческата фирма.

Легализираният превод представлява скрепен с оригинала на документа заверен превод, който е снабден с печат от Консулски Отдел на Министерството на външните работи на Република България, удостоверяващ истинността на подписа на преводача. В зависимост от вида документ и от това, за какво и в коя държава ще Ви служи, преводът може да бъде легализиран и в чужди дипломатични и консулски представителства, предвидени от закона в зависимост от вида на документа.

Можете ли да направите заверка на готов превод, който ще ви донеса?
Да, в случай че отговаря на всички изисквания за оформяне на заверения превод и нашият “заклет” преводач е съгласен с превода.
Можете ли да осигурите и нотариално заверено копие на документа?
Да, предлагаме тази услуга и така спестяваме Вашето време. За осигуряване на нотариално заверено копие ни е нужен единствено оригинала на Вашия документ.
Можете ли да осигурите нотариална заверка на подписа на преводача?
Да, предлагаме тази услуга, когато касае за превод от чужд език на български език на документ, който не подлежи на легализация.

 

ІV. Въпроси относно заверка (легализация) на български документ

Какъв е срокът за легализация на документ в КО на МВнР?

Срокът за легализация зависи от вида на документа.

Легализацията се извършва в Консулски Отдел на МВнР (експресна поръчка – 1 работен ден; бърза поръчка – 2 работни дни, нормална поръчка – 4 работни дни). Повечето документи имат предварителна заверка в друго министерство, което удължава срока на легализацията според от срока за заверка от съответното министерство.

Има ли изисквания за издаване на документи за чужбина?
Да, за да бъде легализиран, документът трябва да бъде изготвен по определен начин, съгласно изискванията на Консулски Отдел на МВнР на Р.Б. и съответното министерство, което извършва предварителната заверка. За по-подробна информация, моля, свържете се с нас.
Необходима ли е заверка от дипломатическото или консулското представителство на страната, за която е предназначен?
Това зависи от изискванията в държавата, за която е предназначен документа, и от това, за какви цели ще бъде използван там. За по-подробна информация, моля, свържете се с нас.

 

V. Въпроси относно заверка (легализация) на документ от чужда държава

Какво е необходимо, за да бъде легализиран документ от друга държава?

В зависимост от това, в коя държава е издаден, е необходимо документът:

  • да бъде снабден с печат “Апостил”, т.е. Apostille (Convention de La Haye du 05 octobre 1961). По-долу ще намерите списък на държавите-страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставени в Хага на 5 октомври 1961 година (Конвенция № 12) или
  • да бъде снабден с печат от Българско посолство на територията на съответната държава, удостоверяващ истинността на положения подпис и печат на издаващия орган, или
  • да бъде снабден с печат от МВнР на съответната държава и заверка от дипломатическото или консулското й представителство на територията на Р. България (ние извършваме заверка в дипломатически или консулски представителства на територията на Р.Б., освен в случаите, когато има изрично изискване за лично явяване).

Ако документът е издаден от държавен орган или институция в държава, с която Р. България има сключен договор за правна помощ, то не се нуждае от допълнителни заверки.

 

VI. Пред кои министерства или ведомства се заверяват различните видове документи

Вид на документа – Необходими заверки за легализация

Диплома

Нотариална заверка
Заверка в МОМН (или МЗ, МК)
Заверка в Консулски отдел

Приложение към диплома

Нотариална заверка
Заверка в МОМН (или МЗ, МК)
Заверка в Консулски отдел

Академична справка, Уверение

Заверка в МОМН (или МЗ, МК)
Заверка в Консулски отдел

Служебна бележка, Командировъчна заповед

Нотариална заверка
Заверка в Министерство на Правосъдие
Заверка в Консулски отдел

Пълномощно /нотариално заверено/

Заверка в Министерство на правосъдие
Заверка в Консулски отдел

Нотариален акт или документ издаден от съда (задължителен е подпис на районен съдия и секретар)

Заверка в Министерство на правосъдие
Заверка в Консулски отдел

Акт за раждане, акт за брак, акт за смърт, удостоверение за наследници и др. документи, издадени от общината /задължително да имат правоъгълен печат от кмета и кръгъл печат на общината/

Заверка в Консулски отдел

Банкова референция – оригинал

Заверка в ЦУ на банката /ако е издадена от клон/
Заверка в БНБ
Заверка в Консулски отдел

Документи, издадени от болница или поликлиника

Заверка в Министерство на Здравеопазването
Заверка в Консулски отдел
Заверка в Консулски отдел

Документ, издаден от данъчна служба – оригинал

Заверка в мин. на финансите
Заверка в Консулски отдел

Устав на дружество, протокол от заседание, договори, фактури, баланс – само, ако фирмата е член на БТПП

Заверка в БТПП
Заверка в Консулски отдел