Услуги и цени

ДЕЙНОСТИ НА ФИРМАТА

Фирмата извършва писмени и устни преводи, работейки предимно в комбинации с български език. Екипът ни от преводачи е подбран според тяхната степен на образование, нивото им на компетентност, преводачески стаж и умения. Всички те са заклети преводачи, одобрени и регистрирани в дирекция “Консулски отношения” на МВнР. Чрез нас Вие си осигурявате качество и резултатност на Вашата кореспонденция с чуждестранни партньори.

Регистрация и пререгистрация на търговски фирми и дружества в Агенцията по вписванията – виж цените по-долу;

Експресна изработка на фирмени печати и печатни бланки;

Пълно счетоводно обслужване – за информация, моля, обърнете се към нашият офис на ул. Александровска № 71, ет. 6, тел.: 082 / 834 850, skype: radicus62, e-mail: radicus@abv.bg;

ПРЕВОДИ

Цената на превода зависи от езика, сложността и обема на текста, както и от срока за извършване на превода.

Цената за заявения от Вас писмен превод е за една стандартна страница. Точният брой на стандартните страници, закръглен до втория знак след десетичната запетая, се умножава по цената за една страница превод на дадения език.

При устен превод цената е за един астрономичен час, като обръщаме внимание, че минимумът е 1 час.

Една стандартна машинописна страница съдържа:

– 1500 знака без интервалите по ЕС, или

– 1800 знака по БДС (30 реда и 60 знака на ред).

Под брой на знаците се разбира сборът на всички букви, цифри и други знаци (а по БДС – включително и интервали), които съдържа предоставеният от Вас текст за превод.

За конкретни цени – виж в страницата по-долу.

Фирмата разполага със заклети преводачи на над 30 езика: английски, немски, френски, италиански, испански, руски, гръцки, турски, румънски, сърбо-хърватски, чешки, полски, македонски, португалски, унгарски, украински, молдовски, словенски, словашки, холандски, шведски, норвежки, финландски, арабски, китайски, японски, корейски, персийски, литовски, латвийски, естонски, иврит.

  • Предлагаме устни и писмени преводи на фирмени документи (счетоводни и банкови документи, официална кореспонденция, бизнес оферти), на официални и лични документи (дипломи, свидетелства за съдимост, свидетелства за сключен граждански брак, актове за раждане и др.), както и превод на всички видове художествена и специализирана (техническа, юридическа, медицинска) литература Предлагаме бързи и експресни услуги за същия ден.
  • Заверки и Легализация на лични и официални фирмени документи във всички държавни институции и посолства на Р. България;
  • Заверки на официални документи с АПОСТИЛ от Консулски отдел на МВнР;
  • Заверки от Консулски отдел на преводи, изготвени от заклети / лицензирани преводачи на фирмата;
  • Устни преводи пред нотариус;
  • Преводи при делови преговори и неофициални срещи, презентации и семинари.

За пълна информация относно легализацията на документите от и за чужбина, моля посетете нашата страница Често задавани въпроси или интернет страницата на Министерството на външните работи на Република България. Освен легализация на Вашите документи в Министерство на външните работи, РАДИКУС ЕООД извършва и заверки на документи от български и чужди учреждения във всички държавни министерства и институции.

Извършваме заверка на документи при нотариус, в министерствата и официалните ведомства на Рeпублика България, както и легализацията им в Консулско управление на МВнР. Освен това извършваме услуги по легализация на документи в различни посолства и консулски служби на съответните чужди държави.

За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и „легализиран“.
Преводът трябва да бъде извършен от „заклет“ преводач, работещ в лицензирана от МВнР фирма. Съответният документ, или нотариално заверено копие, се скачва с превода с печат на фирмата преводач.
Легализацията се състои в това преводът и документът да бъдат заверени от различни ведомства / в зависимост от конкретния документ/, потвърждаващи истинността на документа. За всички български документи, които трябва да бъдат представени в чужбина, освен другите заверки е нужна и заверка от Консулски отдел на МНвР.
В приложената таблица са посочени необходимите за легализация заверки на наи-често използваните документи.

Диплома

Нотариална заверка
Заверка в МОН
Заверка в Консулски отдел

Приложение към диплома

Нотариална заверка
Заверка в МОН
Заверка в Консулски отдел

Академична справка, Уверение

Заверка в МОН
Заверка в Консулски отдел

Служебна бележка, Командировъчна заповед

Нотариална заверка
Заверка в Министерство на Правосъдие
Заверка в Консулски отдел

Пълномощно /нотариално заверено/

Заверка в Министерство на правосъдие
Заверка в Консулски отдел

Нотариален акт или документ издаден от съда

Нотариална заверка
Заверка в Министерство на правосъдие
Заверка в Консулски отдел

Акт за раждане, акт за брак, удостоверение за наследници и др. документи, издадени от община /задължително да имат правоъгълен печат на гърба и да са в оригинал/

Заверка в Консулски отдел

Свидетелство за свето кръщене или брак

Заверка в Митрополия
Заверка в Синод
Заверка в Дирекция по Вероизповеданията
Заверка в Консулски отдел

Банкова референция – оригинал

Заверка в ЦУ на банката /ако е издадена от клон/
Заверка в БНБ
Заверка в Консулски отдел

Документи, издадени от болница или поликлиника

Нотариална заверка
Заверка в Мин. На Здравеопазването
Заверка в Консулски отдел

Документ, издаден от данъчна служба – оригинал

Заверка в мин. на финансите
Заверка в Консулски отдел

Устав на дружество, протокол от заседание, договори, фактури, баланс – само, ако фирмата е член на БТПП

Заверка в БТПП
Заверка в Консулски отдел

Цени и срокове за легализация на документи

БАВНА БЪРЗА ЕКСПРЕСНА
Цена Срок

раб.дни

Цена Срок

раб.дни

Цена

Срок

раб.дни

ЧУЖДЕСТРАННИ ДОКУМЕНТИ 4
ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

Заверка Апостил

Заверка подпис преводач

Заверка Апостил + заверка подпис преводач

   

3

6

8

 

 

2

4

 

 

1

3

ДОКУМЕНТИ ИЗДАДЕНИ ОТ СЪД  ИЛИ ЗАВЕРЕНИ ОТ НОТАРИУС

Заверка Апостил

Заверка Апостил + заверка подпис преводач

   

6

10

   

4

6

 

 

5

ДОКУМЕНТИ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Заверка Апостил

Заверка Апостил + заверка подпис преводач

   

8

8

   

6

6

   

5

5

ДОКУМЕНТИ ОТ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Заверка Апостил

Заверка Апостил + заверка подпис преводач

   

7

14

   

4

6

   

2

3

ДОКУМЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

Заверка Апостил

Заверка Апостил + заверка подпис преводач

   

6

10

   

4

8

 

 

6

ДАНЪЧНИ ДОКУМЕНТИ

Заверка Апостил

Заверка Апостил + заверка подпис преводач

   

14

14

   

9

10

   

8

9

БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

Заверка Апостил

Заверка Апостил + заверка подпис преводач

   

7

7

   

3

3

   

2

2

ДОКУМЕНТИ ОТ ПОЛИЦИЯ, МВР

Заверка Апостил

Заверка Апостил + заверка подпис преводач

   

9

9

   

6

6

   

4

4

ДОКУМЕНТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Заверка Апостил

Заверка Апостил + заверка подпис преводач

 

 

 

 

7

7

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

2

2

ЗАБЕЛЕЖКИ:

  • Посочените срокове за легализация не включват датата на приемане и получаване на документите и касаят само заверката им в съответните министерства в гр.София.
  • Срокът за извършване на превода се избира отделно от клиентите.
  • „Радикус“ ЕООД не носи отговорност при евентуален отказ за легализация на Вашите документи от страна на министерски и консулски служби. В такива случаи, възстановяването на суми става след приспадане на направените до момента разходи – куриерски и държавни такси.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЗА ЧУЖБИНА

Легализирането на документите, тяхната валидност в страната и извън нея, се основава на „ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа“, утвърден с ПМС 184/1958 год. Той се изменя и допълва съобразно промените в законодателствата и договорните отношения между Република България и други страни.
Правилникът регламентира реда за превод и легализиране на документи, издадени в нашата страна, и които ще бъдат ползвани в чужбина, както и на документи, издадени в други страни и предназначени за ползване в България.

В страната легализирането и заверяването на документи и други книжа се извършва от Министерството на Външните работи, а в чужбина – от дипломатическите и консулските представителства на Република България.

Лицата, които извършват легализации и заверки, се определят с писмена заповед от Министъра – за МВнР.

Министерството може да възлага с договор по своя преценка преводите и на други организации. То осъществява контрол върху качеството на преводите и оформянето на преведените документи и други книжа. При констатиране на системни пропуски, може да прекрати тези договори. Преводите от сключилите съответните договори фирми се извършват на специални бланки или официално оформени фирмени знаци, ако се използува компютърна техника. Лицата, които извършват преводи, отговарят за тяхната достоверност съгласно закона.

Преводи от един чужд език на друг не се извършват направо, а само след като документа бъде преведен от единия чужд език на български, а след това от български на втория чужд език. В този случай се събират таксите за двата превода.

Преводи, в които са допуснати поправки, заличавания, вмъквания и изтривания, са невалидни.

Документите, издадени от различните учреждения в страната се легализират в МВнР само след тяхната заверка от съответното Министерство, на което са подведомствени (напр. документ, който е заверен нотариално, най-напред трябва да се завери от Министерството на правосъдието и правната Евро-интеграция). Ако учреждението, което издава документа не е Министерско ведомство, документа се заверява от централното ръководство или институция.
Когато е издаден от Община или кметство заверката се осъществява от упълномощено от съответния кмет лице (обикновено това е длъжностно лице по гражданското състояние).

След като бъде легализиран от МВнР, документът трябва да бъде заверен от дипломатическото или консулското представителство на страната, за която е предназначен.

Документи с произход от чужбина и предназначени за България трябва да са заверени от Министерството на външните работи на съответната държава и от Българското дипломатическо или консулско представителство в нея.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

1. Акт за раждане – дубликат заверен от общината с марки и правоъгълен печат за чужбина, официален превод от заклет преводач на съответния език и легализация в консулския отдел на МВнР.

2. Свидетелство за съдимост – в оригинал от съответния районен съд по месторождение /с печат и подпис на съдия, както и с обяснение за какво да послужи/, официален превод от заклет преводач на съответния език, следва заверка в М-во на правосъдието и легализация в консулския отдел на МВнР.

3. Диплома за средно образование – ксероксно копие, заверено от нотариус. Превод на съответния език от заклет преводач. Заверка в М-вото на образованието – около 1 седмица и след това легализация в МВнР.

4. Диплома за висше образование – ксероксно копие с нотариална заверка, превод на съответния език, заверка в М-во на образованието или съответното друго министерство /напр. М-во на здравеопазването/ и легализация в Консулски отдел на МВнР.

5. Академична справка – в оригинал с подпис на Декан и Ректор на съответното висше учебно заведение. Превод от заклет преводач на съответния език. Заверка в М-во на образованието или съответното друго министерство, и след това легализация в Консулски отдел на МВнР.

6. Медицинско свидетелство за работа в чужбина – в оригинал всички прегледи с подпис и печат от съответните лекари, бележки от Кожния диспансер за СПИН и Васерман. Превод на съответния език от заклет преводач. Заверка в М-во на здравеопазването и след това легализация в Консулски отдел на МВнР.

7. Командировъчна заповед – в оригинал, заверена от Нотариус, в печата да се упомене, че се заверява подписа на лицето….. в качеството му на Управител на съответната фирма + ЕГН, превод от заклет преводач на съответния език, заверка в М-но на Правосъдието и легализация в Консулски отдел на МВнР.

8. Банкова гаранция или референция за салдото по сметките на физическите или юридическите лица в оригинал, подписана от гл.счетоводител и Директор или Управител на съответната банка и мокър печат. Превод от заклет преводач на съответния език. Заверка от Централата на съответната банка в София и след това заверка от БНБ. Легализация в Консулски отдел на МВнР.

9. Сертификат с данни от регистъра на БТПП на съответния чужд език, с изключение на турски език- първо се издава на бълг. език съответния Сертификат и след това се превежда на турски език. Следва легализация в Консулски отдел на МВнР.

10. Служебни бележки от предприятие за трудов стаж, брутно месечно възнаграждение и полагаем платен годишен отпуск, необходими за издаване на виза при пътуване в чужбина.- в оригинал с подписи на зав. личен състав и Директор или Управител на предприятието и печат. Превод от заклет преводач на съответния език.

11. Служебна бележка от РУСО за внесени осигурителни вноски на лицето, на което се издава бележката, подписана от Директора на РУСО и печат. Следва заверка от НОИ. Превод на съответния език от заклет преводач. Легализация в консулския отдел на МВнР.

12. Удостоверение от КАТ за правоспособност, категория, валидност на шофьорската книжка и липса на нарушения в оригинал.Заверка в М-во на транспорта и легализация в консулски отдел на МвнР.

ЦЕНОРАЗПИС

за писмени преводи

Всички посочени цени са за 1 преводаческа страница, състояща се от 1800 символа

I. ГРУПА (английски, немски, френски и руски)
до 8 раб. часа 24 часа 3 раб. дни
1. Общински актове и св-ва за съдимост, издадени в България; лични карти, паспорти, шоф.книжки
2. Дипломи, удостоверения, академични справки, служебни бележки, типова фирмена документация
3. Специализирани преводи: технически, икономически, юридически, медицински и др.

– –

II. ГРУПА (румънски, турски, испански, италиански, гръцки, полски, чешки, украински, молдавски)
до 8 раб. часа 24 часа 3 раб. дни
1. Общински актове и св-ва за съдимост-издадени в България, лични карти, паспорти, шоф. книжки
2. Дипломи, удостоверения, академични справки, служебни бележки, типова фирмена документация
3. Специализирани преводи: технически, икономически, юридически, медицински и др.

– –

III. ГРУПА (словашки, сръбски, босненски, хърватски, черногорски, адаптация от/на македонски)
до 8 раб. часа 24 часа 3 раб. дни
1. Общински актове и св-ва за съдимост-издадени в България, лични карти, паспорти, шоф. книжки
2. Дипломи, удостоверения, академични справки, служебни бележки, типова фирмена документация
3. Специализирани преводи: технически, икономически, юридически, медицински и др.
IV. ГРУПА (нидерландски, унгарски, португалски, словенски, иврит, арабски)
до 8 раб. часа 24 часа 3 раб. дни
1. Общински актове и св-ва за съдимост-издадени в България, лични карти, паспорти, шоф. книжки
2. Дипломи, удостоверения, академични справки, служебни бележки, типова фирмена документация
3. Специализирани преводи: технически, икономически, юридически, медицински и др.
V. ДРУГИ СВЕТОВНИ ЕЗИЦИ
(датски, шведски, норвежки, арменски, латински)
3 – 5 раб.дни

– –

VI. ГРУПА ДРУГИ СВЕТОВНИ ЕЗИЦИ

(латвийски, литовски, фински, азербайджански)

3 – 5 раб.дни ЯПОНСКИ, КИТАЙСКИ – ПО ДОГОВАРЯНЕ!

– –

УТОЧНЕНИЯ!

Стандартната преводна страница съдържа 1800 знака и се изчислява на база готов превод
При изпълнение „до 24 раб. часа“ обемите са 12 стр. (10 стр. при текстове с повишена сложност).
При изпълнение „до 24 раб. часа“ на обеми над 12 стр. (10 стр.), калкулацията се извършва по цена „до 8 раб. часа“.
При изпълнение „до 8 раб. часа“обемите са 8 стр. (6 стр. при текстове с повишена сложност).
При изпълнение „до 8 раб. часа“ на обеми над 8 стр. (б стр.), калкулацията се извършва по цена „до 6 раб. часа“.
* При големи обеми цените и сроковете подлежат на договаряне!

Изпълнението на поръчки за превод извън рамките на определени обеми и срокове, води до включване на повече от преводач за работа по конкретен проект. В тези случаи е препоръчително стилистично и терминологично уеднаквяване > текста, като срокът и цената подлежат на договаряне!

ОТСТЪПКИ* !
– при постоянно сътрудничество – 5 %
– при поръчка с обем над 50 стр. – 5 %
– при поръчка с обем над 80 стр. – 10 %
– при поръчка с обем над 200 стр. – 14 %
– при поръчка с обем над 300 стр. – 16 %
– при поръчка с обем над 400 стр. – 18 %
– при поръчка с обем над 500 стр. – по договаряне
– при сключен договор за постоянно сътрудничество – 12 %
* Отстъпките не се акумулират. Клиентът ползва по-голямата отстъпка!

ДРУГИ!

При големи обеми, възложени след 13:00 ч. срокът за изпълнение започва да тече от следващия работен ден. За второ копие на превод върху бланка се заплащат 20% от стойността на превода.
За прочит, корекции и поставяне на наша бланка се заплащат от 50% до 100% от стойността на превода. Административна такса при изпълнение на поръчки в почивни дни: лв.

ТАБЛИЦИ!

(в случай, че не са предоставени от клиента в електронен вид с попълнени цифри)
1. Изработка на сложни таблици (баланс, отчет за приходи и разходи и др.) – лв. /таблица. Изработка! Не включва съставяне на формули!

УСТНИ ПРЕВОДИ* !

Симултанен, консекутивен, превод пред нотариус, при преговори/придружаване:
1-ва и 2-ра група езици – 50 лв./ч.; III-IV-та група езици – по договаряне.
* Необходимо е предварително да бъдат предоставени материали, с цел преводачът да се запознае с тематиката!
* Отчитат се часовете на ангажираност на преводача със съответния клиент и/или поръчка, а не часовете на превод!

ЦЕНОРАЗПИС за регистрация

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Такса Търговски регистър – лв.
Такса проверка/ запазване име на фирма –  лв.
Нотариална заверка –  лв.
Фирмен хонорар  лв.

Общо :  лв.

ЕООД / ООД
Такса Търговски регистър –  лв.
Такса проверка/ запазване име на фирма –  лв.
Нотариална заверка –  лв.
Фирмен хонорар –  лв.

Общо :  лв.

Изработка печат /обикновена дръжка /  лв.